Link ที่น่าสนใจ

 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
 • โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (Digital Library)
 • เครือข่ายกาญจนาภิเษก (คณิตศาสตร์ : สารานุกรมไทยเล่ม ๖)
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • โปรแกรมเรขาคณิต Geometer's Sketchpad
 • สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM)
 • โปรแกรมการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ - สองมิติ รูปคลี่ การหมุน
 • แบบสำหรับตัดไปทำรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ
 • บทเรียนออนไลน์ เรื่อง กระบวนการคิดเลขยกกำลัง โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ
 • บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พหุนาม โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ
 • บทเรียนออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ
 • บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พาราโบลา โดย อาจารย์จินดา พ่อค้าชำนาญ
 • เกมโซดูกุออนไลน์ เล่นคลายเครียด (Sudoku)
Share
comments