พนักงานสมทบ

syood

 

นางเชอรี่  อยู่ดี

ผู้เชี่ยวชาญ

สสวท.

 

  nopporn

รศ. ดร. นพพร แหยมแสง

ผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 
                           nut

นายณัฐ จั่นแย้ม

ผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

    

                nirun

นายนิรันดร์ ตัณทัยย์

ผู้เชี่ยวชาญ

ข้าราชการบำนาญ

โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

 

  
 
 bigtim

รศ.ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี

ผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

tim

รศ.มัณฑนี  กุฎาคาร

ผู้เชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

supaporn

ผศ.สุภาพร ศรีบุรินทร์

ผู้เชี่ยวชาญ

ข้าราชการบำนาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2012-11-30-584

นางสาวจิราพร พรายมณี

ผู้ชำนาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

  manoon

 

นายมนูญ ไชยสมบูรณ์

ผู้ชำนาญ

ข้าราชการบำนาญ มรภ.พระนคร

 

   kanit

นายคณิต เพ็ชรปัญญา

ผู้ชำนาญ

ข้าราชการบำนาญ

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

 

 
   tongta  

ดร.ต้องตา  สมใจเพ็ง

ผู้ชำนาญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

     
Share
comments