บทบาทและหน้าที่

                                      dsc00439 1      

สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดทำมาตรฐานหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

                                                     
                                               

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

      dsc00472 1                                                                                                                    
                                       dsc00500 1        

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการทางวิชาการด้านการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                                     

 

  

                                         
                 
dsc00717 1 dsc00724 1 dsc00932 1                 

 

Share
comments