บุคลากรสาขา

                          

spent

 

นายสมเกียรติ เพ็ญทอง

ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2504

0-2381-3853(Fax)

                    

 

  
                          
287

อุษณีย์  วงค์อามาตย์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2505

                         
sajee

นางศจี คำภู

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2505

 

                          
btham

นายภีมวัจน์ ธรรมใจ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2502

 

                  nkaew

น.ส.นิรมล แก้วพลน้อย

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2507

  
                            ben

น.ส.เบญจมาศ เหล่าขวัญสถิตย์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

0-2392-4021 ต่อ 2506

                     muanfun

นางเหมือนฝัน  เยาว์วิวัฒน์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2502

  
                           pleon

นางพรนิภา เหลืองสฤษดิ์

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2503

                      1713

ดร.ภัทรวดี  หาดแก้ว

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2506

  
                          
lcha

น.ส.ละออ เจริญศรี

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

0-2392-4021 ต่อ 2508

 

                   

 

  
Share
comments