การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

Learning Object เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นสื่อที่ต้องการให้ันักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติและทดลองด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น Learning Object เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจที่มาของสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู นักเรียนสามารถรู้วิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ผ่านการทดลองหาพื้นที่ด้วยตนเอง การใช้ Learning Object เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้นักเรียนควรผ่านการเรียนรู้หรือมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาก่อน

    หมายเหตุ

    • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
    • สื่อนี้แจกฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
    Share
    comments