การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ

Learning Object เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ เป็นสื่อที่ให้ันักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติและทดลองหาพื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ดียิ่งขึ้น การใช้ Learning Object เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ นี้นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    หมายเหตุ

    • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
    • สื่อนี้แจกฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
    Share
    comments