กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดยใช้  The Geomerter's Sketchpad

คำแนะนำ โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด
ผู้จัดทำและคณะกรรมการตรวจพิจารณา
ตัวอย่างภาพ
เรื่อง
ไฟล์ GSP
แผนการจัด
กิจกรรมการเรีียนร
ู้
ใบงาน
เฉลย
GSP-001
1. ความหมายเศษส่วน
gsp
icon acrobat
GSP-002
2. เปรียบเทียบเศษส่วน (ที่มีตัวส่วนเท่ากัน)
gsp
GSP-003
3. เปรียบเทียบเศษส่วน (ที่มีตัวเศษเท่ากัน)

GSP-004
4. แบบรูปของรูปเรขาคณิต
GSP-005
5. แบบรูปของจำนวน
GSP-006
6. มุม
GSP-007
7. เส้นขนาน
GSP-008
8. แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
GSP-009
9. การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
GSP-010
10. ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยม
GSP-011
11. มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
GSP-012
12. สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
GSP-013
13. การสร้างรูปหลายเหลี่ยม
 
GSP-014
14. ความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยม
GSP-015
15. รูปวงกลม
GSP-016
16. การประดิษฐ์ลวดลาย
 
GSP-017
17. ปริซึม
GSP-018
18. พีระมิด
GSP-019
19. การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   
GSP-020
20. แผนภูมิแท่ง
GSP-021
21. แผนภูมิรูปวงกลม
GSP-022
22. เกมแทนแกรม คู่ซี้หกเหลี่ยม
 
GSP logo
Share
comments