ความหมายเศษส่วน

ความหมายเศษส่วน

สื่อความหมายเศษส่วนนี้ ประกอบด้วย สื่อช่วยสอนความหมายเศษส่วน มีอยู่ 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 ตัวส่วนเป็น 8 และชุดที่ 2 ตัวส่วนเป็น 16 นอกจากนี้ยังมีสื่อเสริมสำหรับฝึกทักษะเรื่องความหมายเศษส่วน อีก 3 ชุด คือชุดที่ 1ตัวส่วนเป็น 8 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ตัวส่วนเป็น 12 สื่อความหมายเศษส่วนทั้งหมดนี้ จัดทำโดย อาจารย์ศิริวรรณ ปันศรีเจริญชัย นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. มีจุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งแก่ครูในการนำสื่อนี้ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 เรื่องความหมายเศษส่วนให้กับนักเรียน

  หมายเหตุ

  • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง ถ้าท่านมีข้อแนะนำ ติชมกดที่นี่

   เลือกสื่อที่สนใจ

    ผู้ออกแบบและจัดทำสื่อ

    • อาจารย์ศิริวรรณ ปันศรีเจริญชัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ผู้ออกแบบกิจกรรม

     • อาจารย์พงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
     • รศ.ดร.นพพร แหยมแสง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     • รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
     Share
     comments