ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
กับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สื่อความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้น เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก อันจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจของที่มาของสูตรที่ว่า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เท่ากับ ความยาวฐานคูณความสูง สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของท่าน

หมายเหตุ

  • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง ถ้าท่านมีข้อแนะนำ ติชมกดที่นี่

วิธีเล่น

  • เลือกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ต้องการจากปุ่มที่กำหนดให้ด้านล่างของจอ
  • ถ้านำตัวชี้(เมาส์)ไปวางบนปุ่ม จะเห็นเส้นประแสดงแนวการตัดบนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และถ้ากดปุ่ม จะแสดงการตัดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • ถ้านำตัวชี้(เมาส์)ไปวางบนปุ่ม จะเป็นการแสดงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นรูปที่แสดงบนหน้าจอเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • กดปุ่ม เพื่อเริ่มเล่นใหม่

ผู้จัดทำสื่อ

  • อาจารย์พงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ผู้ออกแบบกิจกรรม

  • อาจารย์สุภางค์ เรืองศรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  • นายสมเกียรติ เพ็ญทอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นางสาวโกสุม กรีทอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Share
comments