การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

การลบจำนวนสองจำนวน
ที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20

สื่อการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 นี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้น เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตั้งตั้งไม่เกิน 9 และการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นในเรื่องการลบ ซึ่งครูผู้สอนสามารถกำหนดโจทย์ได้เองตามความต้องการ นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถนำสื่อนี้ไปทบทวนและฝึกทักษะในเรื่องการลบให้กับบุตรหลาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของท่านได้อีกทางหนึ่งด้วย

หมายเหตุ

 • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง ถ้าท่านมีข้อแนะนำ ติชมกดที่นี่

วิธีเล่น

 • กำหนดโจทย์การลบได้ตามความต้องการ

  ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนที่เป็นตัวตั้ง ให้กดปุ่ม 

  ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนที่เป็นตัวลบ ให้กดปุ่ม 

 • เติมตัวเลขที่เป็นผลลบ โดยการนำเมาส์ไปกดในช่องสี่เหลี่ยม จะเห็น / กะพริบๆ ในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมที่จะให้เติมตัวเลขลงไปได้
 • หลังจากเติมตัวเลขที่เป็นผลลบลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม เพื่อยืนยันคำตอบ
 • กดปุ่ม เพื่อเริ่มเล่นใหม่

ผู้จัดทำสื่อ

 • อาจารย์พงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ผู้ออกแบบกิจกรรม

 • อาจารย์สุภางค์ เรืองศรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • นายสมเกียรติ เพ็ญทอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Share
comments