การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20

การบวกจำนวนสองจำนวน 
ที่มีผลบวกไม่เกิน 20

สื่อการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20 นี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้น เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 และการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผบบวกไม่เกิน 20 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งครูผู้สอนสามารถกำหนดโจทย์ได้เองตามความต้องการ นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถนำสื่อนี้ไปทบทวนและฝึกทักษะในเรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20 ให้กับบุตรหลาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของท่านได้อีกทางหนึ่งด้วย

หมายเหตุ

 • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง ถ้าท่านมีข้อแนะนำ ติชมกดที่นี่

วิธีเล่น

 • กำหนดโจทย์การบวกได้ตามความต้องการ

  ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนที่เป็นตัวตั้ง ให้กดปุ่ม และถ้าต้องการลดจำนวนที่เป็นตัวตั้ง ให้กดปุ่ม 

  ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนที่เป็นตัวบวก ให้กดปุ่ม และถ้าต้องการลดจำนวนที่เป็นตัวบวก ให้กดปุ่ม 

 • เติมตัวเลขที่เป็นผลบวก โดยการนำเมาส์ไปกดในช่องสี่เหลี่ยม จะเห็น / กะพริบๆ ในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมที่จะให้เติมตัวเลขลงไปได้
 • หลังจากเติมตัวเลขที่เป็นผลบวกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม เพื่อยืนยันคำตอบ
 • กดปุ่ม เพื่อเริ่มเล่นใหม่

ผู้จัดทำสื่อ

 • อาจารย์พงศักดิ์ วุฒิสันต์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ผู้ออกแบบกิจกรรม

 • นายสมเกียรติ เพ็ญทอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการพิจารณาสื่อ

 • รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • อาจารย์สุภางค์ เรืองศรี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • นายสุรัชน์ อินทสังข์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายสมเกียรติ เพ็ญทอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นางสาวโกสุม กรีทอง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายภีมวัจน์ ธรรมใจ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Share
comments