หลักลูกคิด

หลักลูกคิด

สื่อหลักลูกคิด นี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้น เพื่อให้ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวน เช่น ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การแสดงจำนวนต่างๆ โดยใช้หลักลูกคิด เป็นต้น

หมายเหตุShare
comments