ตารางคูณ

ตารางคูณ

สื่อตารางคูณนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องการคูณจำนวนนับ โดยครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการคูณ นอกจากนี้ครูยังสามารถนำสื่อนี้จัดกิจกรรมทบทวนการท่องสูตรคูณของนักเรียนได้อีกด้วย

หมายเหตุ

Share
comments