ตารางร้อย

ตารางร้อย

สื่อตารางร้อยนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องจำนวนนับ หรือเรื่องอื่น ๆ เช่น แบบรูป โดยครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และสนใจที่จะเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม เช่น


  • ครูให้นักเรียนระบายสีจำนวนคี่ที่มากกว่า 10 แต่น้อยกว่า 30
  • ให้นักเรียนระบายสีจำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว
  • ครูกำหนด Pattern ของสีมาให้ แล้วถามว่าช่องถัดไปจะเป็นสีอะไร

หมายเหตุ

สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำติชมในแบบประเมินสื่อด้านล่างจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงShare
comments