ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สื่อปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจที่มาของสูตรที่ว่า ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ ความกว้าง คูณ ความยาว คูณ ความสูง

หมายเหตุShare
comments