ลูกเต๋าดิจิทัล

ลูกเต๋าดิจิทัล

สื่อดิจิทัล ลูกเต๋าดิจิทัล สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้น ครูผู้สอนสามารถให้ันักเรียนทำกิจกรรมการทดลอง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้แล้วยังทำให้นักเรียนสนุกสนานจากการใช้สื่อตัวนี้อีกด้วย

หมายเหตุ



Share
comments