นาฬิกา

เกม 24

สื่อดิจิทัลนาฬิกานี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องเวลา การอ่าน และการบอกเวลา นอกจากจะทำให้้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องเวลาแล้ว นักเรียนยังได้ความสนุกสนานจากการใช้สื่อตัวนี้อีกด้วย

หมายเหตุShare
comments