เกม 24

เกม 24

สื่อดิจิทัล เกม 24 สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณให้กับนักเรียน ฝึกแก้ปัญหาว่า จะนำตัวเลขที่ปรากฎทั้ง 4 ตัวมาบวก ลบ คูณ หารอย่างไรให้ได้ 24

หมายเหตุShare
comments