ร้านขายตุ๊กตาสัตว์

ร้านขายตุ๊กตาสัตว์

สื่อดิจิทัลเกมร้านขายตุ๊กตาสัตว์ นี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องการนับจำนวนนับในช่วงชั้นที่ 1 โดยครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนับและสามารถบอกตัวเลขแสดงจำนวนได้

หมายเหตุShare
comments