ความหมายการหาร

ความหมายการหาร

สื่อดิจิทัลความหมายการหารนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องการหารจำนวนนับในช่วงชั้นที่ 1 โดยครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการหาร

หมายเหตุShare
comments