ค.ร.น.

ค.ร.น.

สื่อดิจิทัลค.ร.น.นี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องการหาตัวคูณร่วมน้อยที่สุด ในช่วงชั้นที่ 2 โดยครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและวิธีการหาตัวคูณร่วมน้อยที่สุด

หมายเหตุShare
comments