การชั่ง

การชั่ง

สื่อดิจิทัลการชั่งนี้ สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูนำไปประกอบการสอนเรื่องการอ่านน้ำหนักของสิ่งที่ชั่ง เป็นกิโลกรัม กรัม และขีด โดยใช้เครื่องชั่งสปริง เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 สามารถนำไปประยุกต์ในเรื่องการแก้ปัญหาสำหรับการชั่งได้ เช่น ครูเป็นผู้กำหนดน้ำหนักของสิ่งที่ชั่ง แล้วให้นักเรียนชั่งสิ่งของให้ได้น้ำหนักทตามที่ครูกำหนด (ครูควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั่งสิ่งของจริงๆด้วย เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ในเรื่องของน้ำหนัก)

    หมายเหตุ

    • สื่อนี้เป็นเป็น รุ่นทดลอง กรุณาให้ข้อแนะนำ
    • สื่อนี้แจกฟรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ห้าม นำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ


    Share
    comments