หลักสูตรแกนกลาง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 2 : การวัด
สาระที่ 3 : เรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
  สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  สาระที่ 6 : ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 2 : การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 : พีชคณิต
  สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Share
comments